Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (wraz z późn. zm.). W zakresie nie uregulowanym ustawą o własności lokali stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje samoistnie z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu i przeniesienia jego własności na podmiot inny niż dotychczasowy właściciel nieruchomości gruntowej. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Ustawa dzieli wspólnoty na tzw. małe (liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących do dotychczasowego właściciela nie jest większa niż siedem) i duże powyżej 7 lokali.
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, nie posiada ona osobowości prawnej jednak posiada zdolność sądową (może pozywać i być pozywaną).
Likwidacja wspólnoty

 

Wspólnoty mieszkaniowej nie można zlikwidować ani w drodze czynności prawnej, ani w drodze orzeczenia sądu do czasu kiedy w budynku wyodrębniony jest choćby jeden lokal stanowiący własność osoby, która nie jest jednocześnie właścicielem pozostałej części nieruchomości.