Obowiązki Zarządcy

Do podstawowych obowiązków Zarządcy należy:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości , prowadzenie wykazu lokali, właścicieli,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne,
 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń wspólnego użytku właścicieli,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych,
 • wykonywanie bieżących konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej,
 • zabezpieczanie awarii i usuwanie jej skutków na nieruchomości wspólnej,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty z dostawcami mediów,
 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami i poza sadami,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu – rzeczowo finansowego) oraz rozliczeń planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • windykacja opłat należnych od właścicieli.