Roczne zebrania wspólnot

Zebrania roczne właścicieli lokali
Zgodnie z art. 30 pkt. 1 ustawy Zarząd lub Zarządca ma obowiązek przynajmniej raz w roku, nie później niż w I kwartale każdego roku, zwołać zebranie ogółu właścicieli, którego celem jest w szczególności powinno być:

  • uchwalenie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  • ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd powierzono,
  • przyjęcie sprawozdania zarządu/zarządcy i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Ponadto podczas zebrania mogą być poruszane inne kwestie, związane z zarządem nieruchomością wspólną np. przeprowadzenie niezbędnych remontów w nieruchomości.

 

Jeżeli zarząd lub zarządca nie zwoła zebrania ogółu właścicieli w terminie o którym mowa powyżej, prawo zwołania takiego zebrania przysługuje każdemu właścicielowi.
Oprócz tzw. zebrań rocznych, których odbycie jest obligatoryjne, zebrania właścicieli mogą być także w razie potrzeby zwoływane przez zarząd lub zarządca oraz na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/ 10 udziałów w nieruchomości wspólnej.
Zebranie jest zwołane prawidłowo, jeżeli wszyscy właściciele lokali zostali o nim powiadomieni co najmniej tydzień przed terminem zebrania.

Na zebraniu powinni być obecni właściciele lub ich pełnomocnicy.

Sposób głosowania we wspólnocie mieszkaniowej.

Uchwały właścicieli lokali podejmowane są na zebraniu wspólnoty jak również w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd lub zarządcę i zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według udziałów, chyba że w umowie lub uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.
Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 23 u.w.l.)